Algemene Voorwaarden Reitsma Oesters

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.

 1. Geldigheid
  Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Reitsma Oesters en de afnemers van zaken en diensten. Afwijkende inkoopvoorwaarden van afnemers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, art. 6:225 lid 3 B.W. is niet van toepassing.
 2. Aanbiedingen en orders
  1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen (ook indien gedaan door middel van door Reitsma Oesters uitgegeven prijslijsten) en
  opgenomen orders zijn geheel vrijblijvend en kunnen zelfs worden herroepen onverwijld na de
  aanvaarding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Alle toezeggingen, mondeling zowel als schriftelijke gedaan door vertegenwoordigers van Reitsma Oesters of ander personeel binden Reitsma Oesters slechts indien zij schriftelijk door Reitsma Oesters zijn bevestigd.
  3. Worden door afnemer zaken besteld zonder dat een prijs wordt genoemd, dan wordt deze bestelling uitgevoerd tegen de op dat tijdstip geldende prijs, onafhankelijk van vroeger gemaakte offertes of eerder berekende prijzen.
 3. Prijs
  1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
  2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
  – gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijzen; gebaseerd op afgeleverd op de overeengekomen plaats van aflevering;
  – exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen;
  – vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
  3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van inkoop, lonen, premies, welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een verhoging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is Reitsma Oesters gerechtigd deze verhogingen aan de afnemer in rekening te brengen.
 4. Levering
  De levering geschiedt af bedrijf te Tilburg, tenzij anders overeengekomen. Transportkosten tot op de plaats van levering zijn voor rekening van Reitsma Oesters tenzij anders overeengekomen. Afnemer dient terstond na ter beschikking stelling van de zaken af te nemen, bij gebreke waarvan het risico eveneens op de afnemer overgaat. Indien de afnemer weigert de zaken af te nemen heeft Reitsma Oesters te allen tijde het recht van de afnemer genoegzame zekerheid te verlangen voor diens verplichtingen ter zake van de overeenkomst, terwijl zij gerechtigd is de levering op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld. Eveneens is Reitsma Oesters gerechtigd de levering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge eerdere leveringen.
 5. Overmacht
  1. Ingeval Reitsma Oesters door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze door overmacht bezwaarlijker wordt, heeft Reitsma Oesters het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen,ter keuze van Reitsma Oesters, zonder dat Reitsma Oesters tot enige schadevergoeding; of garantie gehouden is.
  2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de naleving van den overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, bedrijfssluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij in Reitsma Oesters eigen bedrijf of in die van haar onder-leveranciers, transportstoringen en andere buiten controle van Reitsma Oesters liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie, alsmede plotselinge verhoging van grondstoffenprijzen, energiekosten. invoerrechten en accijnzen en/of belastingen waarbij ons land of een ander land, waaruit Reitsma Oesters het voor de levering benodigde materiaal had willen betrekken, is betrokken en vertraagde levering door leveranciers van Reitsma Oesters
 6. Aansprakelijkheid
  Reitsma Oesters is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm ook, die, direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Reitsma Oesters geleverde, dan wel van gedragingen van haar werknemers of door haar ingeschakelde derden. Indien Reitsma Oesters met inachtneming van het voorgaande niettemin aansprakelijk gehouden kan worden voor enigerlei schade is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betrokken zaken.
 7. Reclames
  Reclames van welke aard dan ook met betrekking tot verse producten dan wel ten aanzien van de verpakking van deze producten dienen door de afnemer binnen 10 uur na levering, schriftelijk per email bij Reitsma Oesters te zijn ingediend. Reclames, van welke aard dan ook, met betrekking tot geconserveerde c.q. diepgevroren producten danwel ten aanzien van haar verpakking dienen door de afnemer binnen 3 dagen na af levering op gelijke wijze bij Reitsma Oesters te zijn ingediend. Elke reclame met betrekking tot reeds verwerkte zaken is uitgesloten. Bij gebreke van reclame binnen genoemde termijnen wordt de afnemer geacht de zaken te hebben aanvaard. Reitsma Oesters dient steeds in de gelegenheid te worden gesteld om reclames te onderzoeken waartoe de zaken ter beschikking van Reitsma Oesters dienen te worden gesteld. Indien een reclame terecht is geschied is Reitsma Oesters gerechtigd hetzij de zaken terug te halen en te vervangen, hetzij tegen teruggave van de zaken de afnemer te crediteren voor het betreffende factuurbedrag. Elke andere vordering ter zake is uitgesloten. Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde mits zij binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Reitsma Oesters zijn ingediend. Zij geven de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 8. Betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum (de vervaldag) zonder korting. Afnemer is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Reitsma Oesters is steeds gerechtigd contante betaling te vorderen.
  2. Indien er een gegronde aanleiding bestaat om aan te nemen, dat afnemer de betreffende koop-overeenkomst niet of niet geheel zal naleven, dan is Reitsma Oesters gerechtigd (leverings)verplichtingen op te schorten, dan wel vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen binnen de door Reitsma Oesters te bepalen termijn alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien afnemer in verzuim blijft met de vooruitbetaling of, zekerheidsstelling binnen de door Reitsma Oesters schriftelijk gestelde termijn dan is de koopovereenkomst ontbonden en is Reitsma Oesters gerechtigd schadevergoeding te vorderen. Reitsma Oesters heeft alsdan steeds het recht, doch niet de plicht te leveren onder rembours.
  3. Alle betalingen dienen te geschieden op giro of bankrekeningen van Reitsma Oesters, of tegen afgifte van een door Reitsma Oesters getekende kwitantie in Nederlandse valuta.
  4. Indien de betaling niet voor of op de vervaldag plaatsvindt zal afnemer, gerekend vanaf de vervaldag tot aan de dag der betaling, een rente verschuldigd zijn die 2% ligt boven de wettelijke rente.
  5. Indien afnemer met enige betaling achter is worden in afwijking van lid 1 alle door hem aan Reitsma Oesters, te betalen sommen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, zodat Reitsma Oesters onmiddellijke betaling daarvan kan vorderen. Reitsma Oesters kan in dat geval de uitvoering van alle voor afnemer aanvaarde orders opschorten, totdat al hetgeen in verband met de vorige zin binnen een door Reitsma Oesters te stellen termijn is betaald dan wel door afnemer een voor Reitsma Oesters aanvaardbare zekerheid tijdig is gesteld voor de betaling van alle andere voor afnemer in uitvoering genomen orders. Indien betaling of zekerheid aldus niet heeft plaatsgevonden is Reitsma Oesters gerechtigd alle voor afnemer in uitvoering genomen orders te annuleren, onverminderd de rechten van Reitsma Oesters op schadevergoeding.
  6. Vanaf het moment dat de betalingstermijn in lid 1 verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, is Reitsma Oesters gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en is Reitsma Oesters gerechtigd om de geleverde zaken terug te (doen)halen.
  7. Alle door Reitsma Oesters te maken buiten rechtelijke kosten komen voor rekening van De afnemer de buitengerechtelijk kosten worden gefixeerd op 15% van het opeisbare bedrag en de rente tezamen. Betalingen door afnemer gedaan komen in de eerste plaats in mindering op de kosten vervolgens op de rente en dan op de hoofdsom.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  Alle door Reitsma Oesters geleverde zaken blijven eigendom van Reitsma Oesters totdat volledige betaling van alle vorderingen van Reitsma Oesters op de afnemer heeft plaatsgevonden. Afnemer heeft het recht zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te verkopen en te verwerken.
 10. Faillissement
  Ingeval van overlijden van de afnemer dan wel van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van afnemers bedrijf, afnemers zaken geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen of afnemer insolvent blijkt, dan wel overname door een ander, heeft Reitsma Oesters het recht al dan niet zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, ter keuze van Reitsma Oesters.
 11. Domicilie, toepasselijk recht
  1. Op alle overeenkomsten die tot stand komen daaronder begrepen overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlands recht, geldend voor het Rijk in Europa, van toepassing.
  2. De rechter van de vestigingsplaats van Reitsma Oesters is ter zake bij uitsluiting bevoegd volgens de regels der absolute competentie.
  3. De afnemer kiest reeds nu domicilie ten kantore van Reitsma Oesters indien de kantonrechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
 12. Wijziging Algemene verkoopvoorwaarden
  1. Reitsma Oesters is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.
  2. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden op datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
 13. Conversie
  Indien enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden dan wel van een met inachtneming van deze algemene verkoopvoorwaarden gesloten overeenkomst, niet (rechts)geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Conversie als bedoeld in art. 3:42 B.W. wordt uitdrukkelijk niet uitgesloten.
 14. Inwerkingtreding
  De algemene verkoopvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 januari 2016 en zijn gedeponeerd bij de
  Kamer van Koophandel Brabant. Op verzoek wordt een exemplaar aan de afnemer toegezonden. Hiermee vervallen alle vorige verkoopvoorwaarden.